Aktuellt

Pågående samarbete

De senaste åren har jag haft kontakt med Rickard Hagtorn som arbetar som konsult med verksamhetsutveckling av små och medelstora företag, främst inom byggbranschen, inom ramarna för sitt företag Strategisk Utveckling AB. Rickard och jag inledde ett samarbete 2019 då vi såg att verksamhetsutveckling samt verksamhets- och ekonomistyrning ofta hänger samman. Vi såg stora fördelar att samarbeta då vi skulle kunna tillgodose kunders behov på ett bättre och bredare sätt. Rickard tar i sitt arbete med kunder fram affärsplaner för att lyckas verkställa den strategi som styrelsen, ägarna eller han arbetat fram. Rickard arbetar också med framtagning av verksamhetsrapporter för att kunna säkra framdriften av affärsplanen genom en tydlig indelning i olika fokusområden. Mitt bidrag till verksamhetsrapporten är den finansiella delen där jag arbetar med målet att uppnå ökad lönsamhet för kunden genom utveckling av den ekonomiska styrningen och rapporteringen. Jag tar fram rapportpaket för att tydligt spegla utfallet och lönsamheten på olika sätt. En jämförelse mot föregående år, budget, prognos eller uppsatta mål är nödvändig för ökad förståelse och bra beslutsunderlag. Uppföljning av nyckeltal spelar också en viktig roll för att kunna följa utfallet över tid, jämföra mot uppsatta mål samt framtagning av eventuella åtgärder för att kunna uppnå de satta målen. Rickard och jag arbetar med ett flertal kunder enligt beskrivet upplägg och vi har tillsammans en bra grund att stå på erfarenhetsmässig samt att vi kompletterar varandra väl. Jag hoppas att vårt samarbete kommer att fortsätta ett bra tag framåt.

Genomgången utbildning

Hösten 2019 gick jag en utbildning hos Styrelseakademien i Skåne som heter ”Rätt fokus i styrelsearbetet”. Min ambition var att utvecklas och lära mig mer om styrelsearbete i praktiken, få en bra verktygslåda att utgå ifrån samt bredda mitt nätverk och min kontaktyta inför framtida styrelsearbete. Jag står nu väl rustad inför kommande styrelseuppdrag.

Pågående interims uppdrag

Sedan september 2020 är jag på ett företag inom Energi- och Fiberbranschen i nordvästra Skåne som Senior Business Controller. Arbetet har inneburit en kartläggning av arbetet på Ekonomiavdelningen gällande administrativa processer, rutiner och arbetssätt i en nulägesanalys. Identifiering av områden där det finns utvecklings- och förbättringspotentialer har gjorts samt en prioritering av framtagna aktiviteter tillsammans med kunden. Ett liknande upplägg har använts inom andra delar av verksamheten för att framför allt belysa möjligheter till utveckling av ekonomistyrningen i koncernen sett från olika perspektiv i organisationen. Hela arbetet har utmynnat i en sammanställd ”Road-map” för kunden att arbeta vidare med inom båda beskrivna områden. I mitt uppdrag har även ingått att arbeta med verksamheten gällande de ”Low hanging fruits” som kommit fram i analyserna där komplexiteten och tidsfaktorn varit rimlig för genomförande i förhållande till uppdragets längd. Uppdraget i dess nuvarande form kommer att avslutas lagom till sommarsemestern, men samarbetet kommer att fortsätta i mindre skala under hösten och in på nästa år för att avrunda och avsluta vissa pågående aktiviteter.

Nya uppdrag till hösten

Efter sommarsemestern kommer jag att påbörja två nya uppdrag. Det första uppdraget blir som Interim Ekonomichef hos ett företag inom Kultursektorn i Lund. Uppdraget kommer att löpa på året ut under tiden som den ordinarie Ekonomichefen är på föräldraledighet. Det andra uppdraget blir hos ett företag i Helsingborg som arbetar med kompetensutveckling inom Lön, HR och Företagsekonomi. Där kommer jag att stötta organisationen i kartläggningen av deras övergripande löneprocess med nedbrytning i delprocesser. I processarbetet kommer ett antal förbättrings- och utvecklingsområden att identifieras för organisationen att arbeta vidare med.

Kontakta mig nu!